prodej a dovoz uhlí

Na základě Vašich požadavků rádi vypracujeme cenovou kalkulaci.

reklamační řád

Reklamační řád pro prodej paliv Uplatňování reklamací vad zakoupeného zboží (dále jen „Paliva“) Vyskytne-li se vada u zakoupeného Paliva, má kupující právo tuto vadu reklamovat u prodávajícího. Kupující je povinen v protokolu o vadách uvést, v čem vada spočívá a čeho se reklamací domáhá. Při uplatnění reklamace kupující předloží doklad o nákupu Paliva a odpovědný pracovník prodávajícího pořídí o reklamaci zápis, pokud byla reklamace uplatněna v příslušném termínu podle tohoto reklamačního řádu. Odpovědnost za vady a odpovědnost za škodu

 1. Vadou se rozumí odchylka od kvantitativních či kvalitativních parametrů Paliva stanovených kupní smlouvou resp. dokladem o prodeji (dále jen Smlouva), a zejména Katalogem výrobce.
 2. Vadu Paliva je kupující povinen prodávajícímu prokázat.
 3. Dodáním vadného Paliva není Smlouva porušena podstatným způsobem.
 4. Kupující je povinen po přechodu vlastnického práva k Palivu jej prohlédnout ihned, a to bez zbytečného odkladu. Prodávající nenese odpovědnost za později oznámené vady.
 5. Zjevné vady Paliva (tj. viditelná hlušina, či jiné nečistoty nebo zvýšený obsah prachu, nadsítného a podsítného než je určeno v Katalogu výrobce) je Kupující povinen písemně oznámit Prodávajícímu nejpozději do 7 kalendářních dnů od přechodu vlastnického práva k Palivu Protokolem o vadách. To neplatí v případě vlastního odvozu Paliva ze skladu prodávajícího, kdy si kupující osobně Palivo nakládá, resp. dává pokyn k jeho nakládce podle vlastního výběru tak, jak „stojí a leží“.
 6. Skryté vady (tj. vady Paliva zjistitelné laboratorním rozborem, zejména překročení maximálního obsahu popela v Palivu než je určeno v Katalogu) je Kupující povinen písemně oznámit Prodávajícímu neprodleně po zjištění skryté vady, nejpozději však do 30ti dnů od přechodu vlastnického práva k Palivu Protokolem o vadách, jehož přílohou bude Zápis o provedení odběru vzorků a výsledcích laboratorní zkoušky.
 7. Skryté vady je Kupující povinen prokázat laboratorním rozborem kontrolního vzorku Paliva odebraného z dodávky Paliva, u níž Kupující uplatňuje nároky z vad, podle příslušné platné technické normy. Kupující je dále povinen umožnit Prodávajícímu odběr kontrolního vzorku Paliva pro nezávislý laboratorní rozbor.
 8. V Protokolu o vadách Kupující uvede popis vad Paliva a přiměřenou slevu z Kupní ceny. Protokol o vadách Kupující dle možnosti doloží fotodokumentací.
 9. Oprávnění k uplatnění nároků z vad Paliva vůči Prodávajícímu má výlučně Kupující.
 10. Nedojde-li k jiné dohodě, je Kupující povinen dodávku Paliva, u níž Kupující uplatňuje nároky z vad, uskladnit odděleně od jiného Paliva, při skladování minimalizovat vliv klimatických podmínek a nesmí s Palivem nakládat způsobem, který by mohl ztížit nebo znemožnit kontrolu vad Prodávajícím.
 11. Kupující je povinen vytvořit Prodávajícímu podmínky k ověření oprávněnosti nároků z vad Paliva.
 12. Prodávající je povinen poskytnout Kupujícímu součinnost spočívající v tom, že do 5 pracovních dnů od doručení Protokolu o vadách oznámí Kupujícímu, zda a kdy se k vyřízení nároku z vad Paliva dostaví.
 13. Jsou-li Prodávajícím vady uznány jako oprávněné, může Kupující požadovat nárok z vad Paliva, a to přiměřenou slevu z Kupní ceny, která je jediným nárokem Kupujícího z vad Paliva. Kupující, kterému vznikl nárok na přiměřenou slevu z Kupní ceny, není oprávněn požadovat jinou náhradu škody způsobenou vadou Paliva, na které se sleva vztahuje.
 14. Náklady spojené s řešením nároku z vad nese Prodávající jen tehdy, byla-li vada Paliva prokázána.
 15. O oprávněnosti reklamace rozhoduje vedoucí maloobchodního prodeje nebo jím pověřený pracovník. V případě jakostních reklamací u zjevných vad dodaného Paliva nejpozději do pěti dnů od uplatnění reklamace. V případě skrytých jakostních vad do sedmi dnů po obdržení výsledu laboratorního rozboru kontrolního vzorku Paliva odebraného z dodávky Paliva, u níž Kupující uplatňuje nároky z vad, podle příslušné platné technické normy.
 16. Odpovědnost Prodávajícího za vady Paliva se řídí Obč. zák.§ 619 a násl. Tento reklamační řád byl zpracován v souladu s Obchodním a Občanským zákoníkem.
sevenvysokovyhrevnesdsdsdsdsdsd sd

  Napište nám

  Opište kód do políčka níže.

  Pro použití CAPTCHE, musíte mít nainstalovaný plugin Really Simple CAPTCHA.